Zaproszenie do składania wniosków w działaniu pilotażowym do Programu Akceleracyjnego AKCES NCBR Sp. z o.o.

Akces NCBR Sp. z o.o. ogłasza rozpoczęcie naboru zgłoszeń w działaniu pilotażowym do Programu Akceleracyjnego.

Nabór rozpocznie się 31 marca 2023 r. i będzie trwał do 14 maja 2023 r.

Do składania zgłoszeń zapraszamy innowacyjne startupy ze wszystkich branż, nie starsze niż 5 lat od momentu rejestracji oraz osoby fizyczne, a także uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, konsorcja jednostek naukowych i inne podmioty.

Projekty powinny dotyczyć pomysłów, który przeszły weryfikację POC (Proof Of Concept), doszły do etapu MVP (Minimum Viable Product) lub są wynikami przeprowadzonych przez zgłaszającego prac B+R.

Projekty powinny znajdować się na poziomie gotowości technologicznej (TRL) 3 lub wyższym.

Zgłoszone pomysły będziemy oceniali pod kątem potencjału komercjalizacji, innowacyjności i przewag konkurencyjnych.

Etapy akceleracji i maksymalna kwota wsparcia, jakie można uzyskać:

  1. Mentoring

Wyspecjalizowane usługi doradcze o wartości do 100 tys. zł, których celem jest komercyjny rozwój produktu/usługi, przygotowanie i wdrożenie koncepcji rozwoju i przygotowanie spółki do pozyskania kapitału na dalszy rozwój projektu.

  1. Grant

Bezzwrotne dofinansowanie spółki, której projekt został zakwalifikowany do akceleracji w wysokości do 300 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, adekwatnie do ustalonych podczas mentoringu potrzeb projektu.

  1. Inwestycja

Bezpośrednia inwestycja o wartości do 600 tys. zł w spółkę realizującą projekt. Akces zastrzega sobie prawo do inwestycji tylko w wybrane spółki z programu akceleracyjnego.

Łączna kwota wsparcia dla pojedynczego podmiotu nie może przekroczyć 1 mln zł.

Więcej informacji na temat Pilotażu znaleźć można w Regulaminie pilotażu oraz w innych dokumentach stanowiących załącznik do ogłoszenia.

Prowadzenie Programu Akceleracyjnego przez Akces zostało zlecone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w celu realizacji zadań ustawowych NCBR w zakresie wspierania i finansowania komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, rozwoju kadry naukowej, pobudzania inwestycji przedsiębiorców w działalność naukową oraz zwiększania udziału polskich podmiotów w realizacji międzynarodowych programów B+R.

Oczekiwane rezultaty Programu Akceleracyjnego to:

  1. podniesienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wsparcie nowych podmiotów, wyłonionych z sektora innowacji i B+R wnoszących na rynek innowacyjne projekty technologiczne oferujące nowe bądź ulepszone rozwiązania;
  2. ułatwienie projektom z sektora innowacji i B+R, planującym komercjalizację wyników swoich badań, dostępu do potencjalnych inwestorów, możliwość mentoringu i pozyskania know-how od osób dysponujących dużym doświadczeniem w biznesie i wdrożeniach, które będą współpracowały z Akces jako mentorzy.

Warunkiem przystąpienia do udziału w Pilotażu jest wypełnienie wskazanych w Regulaminie dokumentów (Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami) i przesłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zgloszenia@akces-ncbr.pl do końca dnia zakończenia naboru.

Wszelkie pytania dotyczące naboru, treści regulaminu, programu akceleracyjnego itp. prosimy kierować na adres info@akces-ncbr.pl

Dokumentacja pilotażu:

Regulamin pilotażu (plik do pobrania)

Załączniki do Regulaminu:

  1. Formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania)
  2. Oświadczenia do Formularza Zgłoszeniowego (plik do pobrania)
  3. Instrukcja wypełniania Formularza Zgłoszeniowego (plik do pobrania)

Michał Adamczyk

Michał Adamczyk jest Prezesem Zarządu fundacji „Kraków Miastem Startupów”, gdzie odpowiada m.in. za nadzór merytoryczny nad programem akceleracyjnym dla start-upów technologicznych na początkowym etapie rozwoju. Posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami biznesowymi i społecznymi. Ekspert ds. innowacji, doświadczony trener i doradca start-upów. Ocenił kilkadziesiąt modeli biznesowych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jest inżynierem informatyki stosowanej i magistrem zarządzania. Autor kilkunastu publikacji naukowych w obszarze zarządzania innowacjami. Posiada ponad 6-letnie doświadczenie dydaktyczne, prowadził zajęcia m.in. na Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył prestiżowe szkolenia z zakresu komercjalizacji technologii na Wageningen University (Holandia) w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Transformation.doc”.